Kişisel Verileri Koruma

Giybet.com, BahsinYildizlari.com

(Giybet.com ve Alt Siteleri)

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Bilgilendirmesi

AYDINLATMA RIZA BEYANI

Giybet.com ve alt siteleri 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunmak adına bazı kişisel verilerinizi (ad soyad, e-posta adresi, adres, cinsiyet, cep telefonu numarası, üyeliğin sosyal medya kanalıyla yapılması halinde bu platformlardan paylaşılmasına izin verilen bilgiler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla elde edilmiş tüm kişisel veriler) talep etmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işbu kişisel verilerin korunması bildiriminde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan bir ortama işlenecek ve bu ortamda muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME YÖNTEMİ

Giybet.com ve alt siteleri; veri işleme faaliyetlerini sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda gerçekleştirebilir, işleme faaliyetleri hangi ortamda gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin yalnızca aşağıda belirtilen amaçlarla ve ilkelerle gerçekleştirilmektedir.

Giybet.com ve alt siteleri kişisel verilerinizi;
Üyelik sırasında doldurduğunuz üyelik formu ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik bilgilerinizin yanı sıra elektronik posta bilginiz ve telefon numarası bilgileriniz olarak,

Üyelik sonrasında ise hizmetlerimizi kullanmanız sonrasında oluşan ve finansal bilgiler başta olmak üzere oyunlara yönelik kullanım bilgileriniz, site kullanım bilgileriniz, bizimle irtibat kurmanız halinde ise irtibata ilişkin bilgileriniz ve doldurduğunuz formlar ile bağlantılı olan irtibat konunuz ve adres bilgileriniz olarak elde edebilmektedir.

Giybet.com ve alt siteleri başta "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No: 5" madde 2.2.10 ve bahis oynatmasa dahi, bahis oynatan sitelere yönlendirme yaptığı için "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği"'nin 12. maddesi uyarınca üyelerinden gerçek kimlik bilgilerini almakla yükümlüdür. Giybet.com ve alt sitelerinin, iletilmiş bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini garanti altına alabilmek için her türlü araştırma ve sorgulama hakkı saklıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel veriler aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • Kimlik doğrulama ve benzeri kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesini de içerecek şekilde, Giybet.com ve alt siteleri tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Giybet.com ve alt sitelerinin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Üyelik kaydı ve hesabının oluşturularak, iş birliği içerisinde bulunulan sitelerde Giybet.com ve alt siteleri üzerinden gönderilen işlemlerin kaydının tutulması,
 • İstek ve şikayetleri hakkında kullanıcılara bilgi vermek,
 • Sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması,
 • Giybet.com ve alt sitelerinin işleyişlerinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması,
 • Giybet.com ve alt sitelerinin sunduğu hizmetlerden faydalanılmasının sağlanması ve bu hizmetlerden doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Giybet.com ve alt sitelerinde kazanılan hediyelerin ve promosyonların tarafınıza tedarikinde, hizmetlerimizi kullanmanız ile bağlantılı finansal hareketler sırasında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Tarafınızdan edinilmiş olan kişisel veriler mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileriyle, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle ve Giybet.com ve alt sitelerinin iş birliği içerisinde olduğu siteler ile paylaşılabilecektir.

Ayrıca açık rızanızın olması halinde kişisel veriler ana hissedarımız, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı bankalar, anlaşmalı olduğumuz kargo şirketi ve 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizin tek sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK'nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (f) ve (g) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz

KİŞİSEL VERİ BAŞVURULARI

698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ("KVK Kanunu") ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra "Başvuru Sahibi" olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu'nun 13'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, aşağıda yer alan formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle

tarafımıza iletilebilecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ"'de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 2 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

ÇEREZ POLİTİKAMIZ

Çerezler ziyaret ettiğiniz internet sitesinin adresini, çerezin yetkilerinin ve etkilerinin süresini ve rasgele bir sayıyı içerirler, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza indirilirler. Bizim çerezlerimiz de bu şekilde çalışırlar.

Çerezlerimiz, internet sitemizi kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır. Çerezler üç çeşittir:

Oturum çerezleri: Geçici çerezlerdir, tarayıcınızı kapattığınızda silinirler, yani siz tarayıcınızı kapatıp sitemize tekrar geldiğinizde silinir, kalıcı değillerdir. Sitemizin ve sizin, ziyaretinizde güvenliğini, sürekliliğini sağlamak gibi amaçlarla kullanılırlar.

Kalıcı çerezler: Sizin bir hareketinizle ya da çerezin içerisindeki süre aralığı sona erdiği için silinene kadar tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar. Bu çerezler sizin bilgilerinizi ve seçimlerinizi bir sonraki ziyaretinizde internet sitemizin hatırlamasına yardımcı olurlar.

Birinci ve üçüncü kişi çerezler: Birinci kişi çerezler sitemiz tarafından kullanılan çerezlerdir. Üçüncü kişi çerezler ise sitemizde içerik sunan üçüncü taraflarca bilgisayarınıza kurulan çerezlerdir..

Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org vewww.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.


Site’de, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 • Web sitemizde oturum açarken “beni hatırla” seçeneğini seçtiğinizde her ziyaretinizde kullanıcı adı bilgilerinizi yeniden girmek zorunda kalmayacağınız bir kullanıcı deneyimi yaratıyoruz.
 • Güvenlik kontrolleri için kullanıyoruz.
 • Birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formların doldurulmasını sağlıyoruz.
 • Ziyaretleriniz sırasındaki performans verileri incelenerek teknik iyileştirmeler ile web sitemizin hizmetlerinden daha hızlı, güvenli ve kolay faydalanmanızı sağlıyoruz.
 • Reklam ağımızda yer alan diğer internet sitelerinde size özel reklamlar göstererek, gösterilen reklam sayısını sınırlayabiliyoruz.

Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder fakat isterseniz çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek reddedebilirsiniz. Çerezleri reddettiğiniz takdirde sitemizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışamayabileceğini, sitemizin kişiselleştirilemeyebileceğini ve sizin deneyiminize göre özelleştirilemeyeceğini lütfen unutmayınız.

Tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerinde çerezlerin yönetimi ile ilgili yardım sayfaları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız:

Takip Edin
Bize Yazın
iletisim@giybet.com